โครงงานการทำสวนองุ่น

ชื่อโครงงาน : โครงงานการทำสวนองุ่น
ผู้จัดทำ : น.ส.รินนภา เบี้ยวโกฎิ
ครูผู้สอน: อ. คเชนทร์ กองพิลา
คำถามจากโครงงาน :
1.การขยายพันธ์องุ่นทำอย่างไร
2.องุ่นสามารถทำอะไรได้บาง
3.องุ่นมีชาติกำเนิดมาจากประเทศดใด

วัตถุประสงค์ : การจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดู
ที่มา:www.thaitravelhealth.com/blog